Τσιγκαγκούλι

Τσιγκαγκούλι γούλι γούλι γούλι γουάτσια

Τσιγκαγκού τσιγκαγκού (δις)

Έλα ω έλα σιέλα, ω έλα σιέλα έλα ω(δις)

Σιάγουαλι, σιαγουάλι σιάγουάλι ούμπα, ούμπα….